Gebruikersvoorwaarden

Deze website, inclusief alle onderliggende pagina’s, en de daarop bevatte informatie (gezamenlijk genoemd de ‘Website’) wordt aangeboden door Mpartners bv (Mpartners). Mpartners heeft haar statutaire zetel te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34389387 0000.

Mpartners is een beleggingsonderneming met een vergunning bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft) op basis van Mpartners beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, onderdeel a, c en d van de definitie van het ‘verlenen van een beleggingsdienst’ mag verlenen. Mpartners staat aldus onder toezicht van en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hieronder genomen voorwaarden en beperkingen (de ‘Voorwaarden’). Door gebruik te maken van de website accepteert u dat de voorwaarden daarop van toepassing zijn. Indien u de voorwaarden niet accepteert, dient u het gebruik van de website te staken. Mpartners behoudt zich het recht voor de voorwaarden periodiek te wijzigen en onderdelen toe te voegen of te verwijderen (de ‘Wijzigingen’). Door de website na publicatie van de wijzigingen te blijven gebruiken, accepteert u de voorwaarden en de wijzigingen.

Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de website – De website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De website bevat geen advies en bevat geen informatie die bedoeld is om als advies te dienen, met name niet als beleggings-, fiscaal of juridisch advies. Alle informatie op de website wordt met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden door Mpartners. Zij is, en wordt, echter niet door een onafhankelijke derde geverifieerd. Op de website kunnen referenties en/of verwijzingen zijn opgenomen naar websites en informatie welke wordt aangeboden en/of beheerd door derden (‘Informatie van Derden’). Mpartners heeft geen invloed op deze partijen of de door hen aangeboden informatie. Mpartners garandeert niet dat de website en de hier op vermelde informatie, waaronder informatie van derden, beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, juist en/of volledig is. Evenmin garandeert Mpartners dat de website correct en/of ononderbroken functioneert, en/of ononderbroken toegankelijk is.

Aan de website en/of de informatie die via de website wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de informatie op de website afkomstig is uit bronnen (al dan niet openbaar) die door Mpartners als betrouwbaar worden beschouwd, is en blijft het gebruik van de website aangeboden informatie geheel voor eigen risico van de gebruiker. Mpartners zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de website en/of de informatie die via de website wordt aangeboden. Mpartners zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor enig handelen of nalaten van derde partijen in verband met of in relatie tot informatie van derden.

Bijzondere voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de website – De website en de informatie die via de website wordt aangeboden zal op geen enkele wijze de basis vormen van, of gronden bevatten voor, enige overeenkomst.

Intellectueel eigendom – Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot auteurs-, merk-, handelsnaam- en databankrechten) in, op en met betrekking tot de website (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website, de lay-out en het ontwerp van de website) berusten bij Mpartners en/of haar licentiegevers. Gebruik van de website en informatie die via de website wordt aangeboden is alleen toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële informatieve doeleinden. Ongeacht het middel waarmee (bijv. geautomatiseerde software), de vorm waarin (bijv. hyperlinks, deep-links) of het medium waarop zulks mogelijk is, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te kopiëren of te reproduceren, zonder dat daartoe voorafgaande uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door Mpartners.

Toepasselijk recht – Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de website en daarop aangeboden informatie, behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam.

Copyright © 2023 Mpartners bv, voorheen Melles & Partners bv. Onder voorbehoud van alle rechten.