MPARTNERS VALUE IMPACT PORTEFEUILLE

Het Impact Value Vermogensbeheer van Mpartners is gericht op het behalen van duurzame doelen. Daarom valt de Impact Value portefeuille onder  artikel 8 van de SFDR regelgeving. Dat betekent dat de portefeuille tot de meest duurzame categorie behoort (donkergroen).  De vermogensbeheerportefeuille streeft er naar om positieve impact te genereren door te beleggen in bedrijven die bijdrage aan één of meer duurzame ontwikkelingsthema’s. De focus van de beleggingsportefeuille is in het speciaal gericht op Climate Change en Gender Equality.  We beleggen voor de lange termijn waarbij we vasthouden aan onze duurzame value strategie. Wij zijn er van overtuigd dat duurzaamheid van de portefeuille bijdraagt aan een betere risico/rendementsverhouding.

Om onze duurzame beleggingsdoelstelling (bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, en in het bijzonder Climate Change en Gender Equality) te realiseren, belegt de portefeuille alleen in bedrijven die positief bijdragen aan verschillende sociale en milieu doelstellingen. De sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties bieden een overkoepelend raamwerk voor het articuleren, meten en beheren van de impact van een belegging. Er zijn verschillende manieren om deze kapstok van doelstellingen te gebruiken voor het meten van positieve impact.

Dit doen wij als volgt:

1. WE SELECTEREN BEDRIJVEN DIE OMZET GENEREREN VANUIT PRODUCTEN DIE POSITIEF BIJDRAGEN AAN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

We vertrouwen op de MSCI Sustainable Impact assessment om de impact van de bedrijven in onze portefeuille te meten. De MSCI Sustainable Impact assessment groepeert de 17 SDG’s in vier sociale en milieu-impactthema’s. Namelijk:

  • Climate Change
  • Natural Capital
  • Basis Needs
  • Empowerment

Het percentage omzet van een bedrijf dat aan deze duurzame impactthema’s toegekend wordt weerspiegelt in de mate waarin bedrijfsinkomsten bijdragen aan producten en diensten die helpen bij het oplossen van ’s werelds grootste sociale en ecologische uitdagingen. Er wordt dus niet alleen naar het beleid, maar juist ook naar de producten en diensten van het bedrijf gekeken bij de beoordeling van een bedrijf.

Het percentage van de omzet van bedrijven dat daadwerkelijk voortkomt uit producten die positief bijdragen aan de SDG’s rapporteren wij in uw kwartaalrapportage.

2. EN/OF WE SELECTEREN EEN BEDRIJF OMDAT DEZE POSITIEF BIJDRAAGT AAN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Voor veel sociaal maatschappelijke thema’s is het niet mogelijk positieve impact vanuit de omzet/product verkoop te berekenen. Welzijn is niet altijd uit te drukken in bedragen, wel in acties of ontwikkelingen. Naast onze interne research op bedrijfsniveau maken we gebruik van de research van Equileap. Een organisatie die meer dan 3500 beursgenoteerde bedrijven onderzoekt op verschillende criteria die bijdragen aan gendergelijkheid, welzijn en gelijkheid in algemene zin. Bedrijven kunnen worden opgenomen in de portefeuille omdat zij hoog scoren (hoogste kwartiel) op deze sociaal maatschappelijke speerpunten

MPARTNERS VALUE PORTEFEUILLE

De Value vermogensbeheerportefeuille van Mpartners belegt verantwoord in beursgenoteerde ondernemingen en promoot ESG (Ecologisch, Sociaal, Governance) kenmerken. De portefeuille valt onder artikel 8 van de SFDR regelgeving. Dat betekent dat de portefeuille tot de categorie ‘lichtgroen’ behoort. Wij zijn er van overtuigd dat duurzaamheid van de portefeuille bijdraagt aan een betere risico/rendementsverhouding.

Bedrijven met een brede duurzaamheidsagenda zijn meer gericht op de lange termijn, op innovatie, hebben een betere governance en een lager risico. Als lange termijn belegger vinden we het een vereiste dat bedrijven een goed ecologisch-sociaal en governance beleid (ESG) moeten hebben om te kwalificeren als belegging.

Voor het meten en monitoren van ESG kenmerken maken we gebruik van externe specialistische dataproviders. De research naar ESG factoren geeft de waarden, sociale verantwoordelijkheid en verantwoordingplicht aan van een bedrijf. In het bijzonder richt een ESG rating zich op de blootstelling van een bedrijf aan financieel relevante ESG risico’s. De ESG rating van bedrijven wordt weergegeven aan de hand van letters en kan variëren tussen AAA (leiders) tot CCC (achterblijvers).

Om ervoor te zorgen dat de Value beheerportefeuille daadwerkelijk bijdraagt aan het promoten van ESG-kenmerken in brede zin, hanteert Mpartners voor de Value beheerportefeuille een minimale ESG-rating van A of hoger.

HET MEEWEGEN VAN ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

Beleggingen kunnen een negatief effect hebben op ecologische, sociale en governance factoren (ESG-factoren).

Mpartners heeft oog voor zulke eventuele negatieve effecten van beleggingen, en wil zulke effecten graag zoveel mogelijk beperken. Daarom vormt het meewegen van deze effecten een integraal onderdeel van ons beleggingsproces.

Om negatieve effecten zoveel mogelijk uit te sluiten, hanteren we als uitgangspunt een uitsluitingsbeleid. De portefeuille belegt niet in bedrijven die zijn blootgesteld aan de volgende controversiële sectoren: fossiele brandstoffen, gokindustrie, wapens, adult-industrie en tabaksindustrie.

Vervolgens verrichten we onderzoek naar de andere negatieve effecten die een belegging mogelijk heeft op duurzaamheidsfactoren.  Zo kan een bedrijf in de sector consumentengoederen een zeer duurzame productieketen hebben, maar heeft tegelijkertijd geen doelstelling op het gebruik van minder suiker of zout. Of kan een bedrijf op een diervriendelijke manier zuivel produceren, maar heeft daardoor een relatief te hoge CO2 voetafdruk.

Om deze informatie te verkrijgen maken we gebruik van onze interne research en de research van gespecialiseerde externe dataproviders. Zij hanteren een raamwerk waarbij ze per bedrijf research doen naar 6 tot 1o key issues. Deze key issues worden bekeken en vergeleken per sector. Op dit moment ziet Mpartners Product Carbon Footprint, Pollution and Waste, bijbehorende CO2 uitstoot als de belangrijkste negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren. De materialiteit verschilt daarbij per sector en bedrijf.

Indien blijkt dat na aankoop een belegging mogelijk een ongunstig effect heeft op duurzaamheid, gaat Mpartners – met behulp van het key issues framework na hoe ernstig deze impact is. Op basis van deze analyse beslist Mpartners over eventuele acties, zoals bijvoorbeeld desinvestering.

INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEIDSRISICO’S IN BELEGGINSBESLISSINGEN

ESG-factoren kunnen van invloed zijn op de waarde van een belegging. Denk bijvoorbeeld aan het veranderende klimaat, of aan het verlies van biodiversiteit. Zulke factoren kunnen de continuïteit en winstgevendheid van bepaalde ondernemingen onder druk zetten.

Wanneer ESG-factoren een negatief effect (kunnen) hebben op de waarde van een belegging, spreken we van een ‘duurzaamheidsrisico’. Meer specifiek definiëren we dit begrip als:

“een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied (ook wel: een ESG-factor), die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

Bij het beleggen houdt Mpartners nadrukkelijk rekening met zulke risico’s. Omdat onverwachte risico’s zoals bijvoorbeeld natuurrampen moeilijk te overzien zijn belegt Mpartners voornamelijk in bedrijven met een divers productaanbod of bedrijven die in verschillende regio’s opereren. Waardoor de gehele bedrijfsvoering niet afhankelijk is van een enkel product of overheidsbeleid.  Een focus op de G (bestuur) binnen ESG zorgt ervoor dat er naar verwachting minder duurzaamheidsrisico’s overblijven.

Mpartners verricht uitvoerig onderzoek naar alle potentiële beleggingen, en kijkt daarbij ook naar de aanwezigheid van eventuele duurzaamheidsrisico’s. Voor uw portefeuille hanteren we research om duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

  • Blootstelling aan productie in ontwikkelingslanden
  • Landenrisico in brede zin
  • Koolstof intensiteit
  • Gebruik niet duurzame grondstoffen

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we de blootstelling van de portefeuille aan koolstof-intensieve bedrijven proberen te beperken. We verwachten namelijk dat bedrijven met een hogere koolstofintensiteit in grotere mate zijn blootgesteld aan klimaatgerelateerde risico’s, zoals veranderende regelgeving.

START VANDAAG MET

SUSTAINABLE VALUE INVESTING

MEER INFORMATIE?