Wat is Yield Spread?

De yield spread, ook wel obligatiespread of credit spread genoemd, verwijst naar het verschil in rendement of rente tussen twee verschillende vastrentende effecten. Het is een maatstaf voor de extra compensatie of risicopremie die beleggers vragen voor het houden van een risicovoller effect in vergelijking met een relatief veiliger effect met een vergelijkbare looptijd.

Hier zijn enkele belangrijke punten over yield spread:

Definitie: De yield spread wordt berekend door het rendement van een obligatie of waardepapier af te trekken van het rendement van een andere obligatie of waardepapier. Het rendement vertegenwoordigt het rendement op jaarbasis dat een belegger zou ontvangen als hij het waardepapier zou houden. De spread wordt uitgedrukt in basispunten (bps), waarbij 1 basispunt gelijk is aan 0,01%.

Risico en kredietkwaliteit: Yield spreads worden vaak gebruikt om de kredietkwaliteit of het risico van vastrentende effecten te beoordelen. Obligaties die zijn uitgegeven door entiteiten met een lagere kredietrating of een hoger gepercipieerd risico op wanbetaling bieden doorgaans een hoger rendement vergeleken met obligaties die zijn uitgegeven door entiteiten met een hogere kredietrating. De rendementsspread weerspiegelt de compensatie die beleggers vragen voor het aangaan van het extra kredietrisico.

Staatsobligaties en risicovrije rente: In de obligatiemarkt wordt de rendementsspread vaak gemeten ten opzichte van staatsobligaties, die worden geacht een minimaal risico op wanbetaling te hebben en worden gebruikt als benchmark voor het beoordelen van kredietrisico. De spread tussen het rendement van een bedrijfsobligatie en het rendement van een staatsobligatie met een vergelijkbare looptijd is een gebruikelijke maatstaf voor de kredietrisicopremie van de bedrijfsobligatie.

Marktomstandigheden en economische factoren: Rendementsspreads kunnen fluctueren op basis van marktomstandigheden en economische factoren. Tijdens perioden van economische stabiliteit en optimisme kunnen beleggers lagere rendementsopslagen eisen vanwege het lagere waargenomen risico. Daarentegen kunnen beleggers in tijden van economische onzekerheid of marktstress hogere rendementsopslagen eisen om de toegenomen risicoaversie en onzekerheid te compenseren.

Liquiditeit en handelsomstandigheden: De liquiditeit en handelsomstandigheden van een bepaalde obligatie of waardepapier kunnen ook van invloed zijn op de rendementsspread. Minder liquide of dun verhandelde effecten kunnen bredere spreads hebben in vergelijking met meer actief verhandelde effecten, omdat beleggers een hogere opbrengstpremie nodig kunnen hebben om het illiquiditeitsrisico te compenseren.

Gebruik in beleggingsanalyse: Yield spreads worden veel gebruikt door vastrentende beleggers en analisten voor beleggingsanalyse en besluitvorming. Ze geven inzicht in de relatieve waarde en het risico van verschillende vastrentende effecten. Beleggers kunnen op zoek gaan naar kansen waar ze zien dat de yield spreads groter zijn, wat duidt op potentieel aantrekkelijke risico-rendementprofielen.

Het is belangrijk op te merken dat yield spreads moeten worden bekeken in de context van de specifieke markt, kredietvoorwaarden en beleggingsdoelstellingen. Beleggers moeten grondig onderzoek doen en analyses uitvoeren, waarbij factoren buiten de rendementsspreads in overweging moeten worden genomen om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen.

Samengevat geeft de yield spread het verschil in rendement weer tussen twee vastrentende effecten en dient als maatstaf voor de extra compensatie die beleggers nodig hebben voor het aanhouden van een risicovoller effect. Het weerspiegelt het kredietrisico en kan fluctueren op basis van marktomstandigheden, kredietkwaliteit en het beleggerssentiment. Rendementsverschillen worden gebruikt in beleggingsanalyses om de relatieve waarde en het risico van vastrentende effecten te beoordelen.